Àrea Administració i Màrqueting

Certificat de Professionalitat subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya


Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals

Oficina


Curs:  2019-2020
Hores:  450 hores
Preu:  Subvencionat
Horari:  de 15:30 a 19:30
Adreça:  c/ Joaquin Costa, 34. 08222. Terrassa
Àrea formativa:  Administració i gestió
Nivell de qualificació professional:  nivell 1


Qualificació professional de referència:
ADG305_1 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (RD 107/2008 d’1 de febrer).

Relació d’unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat:
UC0969_1: Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic.
UC0970_1: Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs de l’organització.
UC0971_1: Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

Competència general:
Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.


Ocupacions o llocs de treball relacionats:

4423.1013 Operadors/ores de central telefònica.
4424.1016 Teleoperadors/ores.
4412.1057 Recepcionistes-telefonistes en oficines, en general.
4446.1010 Empleats/des de finestreta de correus.
4221.1011 Classificadors/ores-repartidors/ores de correspondència.
9431.1020 Ordenances.
5500.1036 Taquillers/Taquilleres.
Auxiliar de serveis generals.
Auxiliar d’oficina.
Auxiliar d’arxiu.
Auxiliar d’informació.


Requisits:

Superar l’entrevista i les proves del centre
Estar donat/da d’alta al SOC


Pot inscriure fent clic aquí : Inscriu-te

Mes informació del curs i inscripció a través del SOC
Activitats Administratives en la Relació amb el Client

Secretary


Curs:  2019-2020
Hores:  840 hores
Preu:  Subvencionat
Horari:  de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30
Adreça:  c/ Joaquin Costa, 34. 08222. Terrassa
Àrea formativa:  Administració i gestió
Nivell de qualificació professional:  nivell 2


Qué aprenderás en esta especialidad:

Realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l’administració de recursos humans i de la informació que en deriva en el marc d’una organització, d’acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la legislació vigent. Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic Realitzar les gestions administratives del procés comercial Comunicar-se a una llengua estrangera amb un nivell d’usuari independent en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client Introduir dades i texts en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència Rebre i processar les comunicacions internes i externesOcupacions o llocs de treball relacionats:

Tècnic/a superior de recursos humans, en general Tècnic/a mitjà/ana en relacions laborals Administratiu/iva de personal Administratiu/iva del Departament de Recursos Humans Responsable de personal en PIME Gestor/a de nòmines Tècnic/a de recursos humans


Requisits:

Títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o bé certificat de professionalitat al qual es vol accedir. Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir. Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà. Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà. Prova d’accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys i/o 45 anys.


Pot inscriure fent clic aquí : Inscriu-te

Mes informació del curs i inscripció a través del SOC
Gestió Integrada dels  Recursos Humans

Recursos


Curs:  2019-2020
Hores:  800 hores
Preu:  Subvencionat
Horari:  de dilluns a divendres de 16:00 a 20:30
Adreça:  c/ Cardaire, 28-30. (08221) Terrassa
Àrea formativa:  Administració i gestió
Nivell de qualificació professional:  nivell 3


Qué aprenderás en esta especialidad:

Realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l’administració de recursos humans i de la informació que en deriva en el marc d’una organització, d’acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la legislació vigent. Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic Realitzar les gestions administratives del procés comercial Comunicar-se a una llengua estrangera amb un nivell d’usuari independent en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client Introduir dades i texts en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència Rebre i processar les comunicacions internes i externes.


Temario:
Sistema Operatiu, recerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic
Aplicacions informàtiques de tractament de textos
Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul
Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals
Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d’informació
Contractació laboral
Càlcul de prestacions de la seguretat social
Retribucions salarials, cotització i recaptació
Aplicacions informàtiques d’administració de recursos humans
Funció del comandament intermedi en la prevenció de riscs laborals
Suport administratiu a la gestió de recursos humans
Comunicació efectiva i treball en equip
Sistemes d’arxivament i classificació de documents
Utilizació de les bases de dades relacionals en el sistema de gestió i emmagatzemament de dadesOcupacions o llocs de treball relacionats:

Tècnic/a superior de recursos humans, en general Tècnic/a mitjà/ana en relacions laborals Administratiu/iva de personal Administratiu/iva del Departament de Recursos Humans Responsable de personal en PIME Gestor/a de nòmines Tècnic/a de recursos humans


Requisits:

Títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o bé certificat de professionalitat al qual es vol accedir. Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir. Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà. Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà. Prova d’accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys i/o 45 anys.


Pot inscriure fent clic aquí : Inscriu-te

Mes informació del curs i inscripció a través del SOC


Certificaciones