Habilitats Interpersonals

Formació Subvencionada per a Ocupats


Lideratge D’Equips


Lider


Data inici:  07/03/2019
Hores:  30 hores
Preu:  Subvencionat
Horari:  Dijous de 16:30 a 19:30
Adreça:  c/ Joaquim Costa, 34. 08222. Terrassa
Àrea formativa:  Habilitats interpersonals


Objectius generals:
– Incorporar aprenentatge de noves formes d’ésser.
– Produir un canvi en la forma d’observar situacions per a declarar oportunitats.
– Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent compromisos amb els resultats, separant-lo de les seves explicacions.

Objectius específics
– Liderar equips amb consciència i control d’un mateix.
– Conèixer, definir i identificar situacions de lideratge.
– Definir objectius per un grup al qual has de liderar.
– Incorporar eines de motivació en el lideratge d’equips.
– Incorporar al lideratge de grup tècniques de negociació davant conflictes.

Continguts:
1. Liderar-se un mateix per poder liderar als altres
2. Objectius previs d’un líder
3. Automotivació per motivar
4. Lideratge en l’empresa
5. Resolució de conflictes en l’empresa
.
Pot inscriure fent clic aquí : Inscriu-te
.
Eines de Coaching 

Nivell 1


Directivo


Data inici:  27/03/2019
Hores:  30 hores
Preu:  Subvencionat
Horari:  Dimecres de 16:00 a 19:00
Adreça:  c/ Joaquim Costa, 34. 08222. Terrassa
Àrea formativa:  Habilitats interpersonals
Nivell de qualificació professional: nivell 1


Objectius:

– Conèixer què és el coaching, els seus principis bàsics i els factors que hi intervenen.
– Utilitzar el coaching en diversos contexts

Continguts:

1. Què és el coaching?
1.1. Definició del terme.
1.2. Origen del terme.
1.3. Base teòrica del coaching.
1.4. Diferències entre altres disciplines

2. La professió del Coach
2.1. Codi ètic. 2.2. Competències del coach
2.3. Fases del procés de coaching.
2.4. Marc del procés de coaching.

3. Mètode GROW 3.1. L’objectiu – àrees de la vida
3.2. Validar l’objectiu 3.3. Explorar la realitat
3.4. Obrir les opcions 3.5. El pla d’acció

4. Marc conceptual de les emocions.

5. Competències emocionals.

6. Intel•ligència emocional i coaching.
6.1. Emocions que influeixen positivament en un procés de coaching, com potenciar-les.
6.2. Emocions que obstaculitzen un procés de coaching, com regular-les.
Pot inscriure fent clic aquí : Inscriu-te
.
Eines de Coaching 

Nivell 2


coaching


Data inici:  Per determinar
Hores:  30 hores
Preu:  Subvencionat
Horari: 
Adreça:  c/ Joaquim Costa, 34. 08222. Terrassa
Àrea formativa:  Habilitats interpersonals
Nivell de qualificació professional: nivell 2


Objectius:

– Augmentar el lideratge personal a través de la metodologia del coaching

Objectius específics:
– Aprendre diferents tècniques de coaching útils per a la comunicació
– Aprendre diferents tècniques de coaching útils per al lideratge d’equips

Continguts:

1. Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per a l’autolideratge i la comunicació.
1.1. Tècniques per a l’autoevaluació de les habilitats, qualitats i competències personals
1.2. Analitzar les habilitats comunicatives i els dèficits en les interaccions comunicatives personals
1.3. Instruments, tècniques i processos per:

2. Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per al lideratge d’equips
2.1 El líder coach
2.2.Eines de coaching


Pot inscriure fent clic aquí : Inscriu-te
.
Habilitats de Comunicació


Comunicación


Data inici:  14/04/2019
Hores:  30 hores
Preu:  Subvencionat
Horari:  Dimecres de 16:30 a 19:30
Adreça:  c/ Joaquim Costa, 34. 08222. Terrassa
Àrea formativa:  Habilitats interpersonals

Objectius generals:

– Adquirir l’habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació .
– Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació.
– Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor.
– Identificar i manegar la comunicació verbal i no verbal
– Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències.

Objectius específics:


– Conscienciar sobre els avantatges de la cooperació en el treball, no únicament a l’organització sinó per a l’èxit personal.
– Desenvolupar l’autoconeixement i l’autocontrol com capacitats claus per a treballar amb confort, amb una autoestima enfortida i amb el recolzament de unes relacions socials inevitables.
– Millorar les habilitats de comunicació que permeten ser més productius, evitar errades o malentesos i establir relacions més sòlides, transparents i sanes.

Continguts:
1. El procés de comunicació
1.1 La comunicació interpersonal
1.2 Tipus de comunicacions
1.3 La comunicació eficaç

2. Anàlisi de la comunicació
2.1 Comunicació estratègica
2.2 Canals i informació
2.3 Adaptació de missatges

3. Psicologia de l’interlocutor
3.1 Claus de l’empatia
3.2 Llenguatge positiu
3.3 Raó i emoció
3.4 Les emocions bàsiques

4. Com corregir actuacions errònies i com reconèixer la feina ben feta
4.1 L’actitud assertiva
4.2 Neutralitzar comportaments agressius
4.3 Formular opinions i crítiques correctament
4.4 Prevenció de conflictes

5. Dificultats davant el oient
5.1 Barreres de la comunicació
5.2 Aconseguir l’atenció
5.3 L’expressió oral i escrita
5.4 Altres dificultats en la comunicació

6. Escolta activa 6.1 El funcionament de l’escolta
6.2 Temps lliure mental
6.3 Desenvolupar l’habilitat d’escoltar

7. Comunicació no verbal

Pot inscriure fent clic aquí : Inscriu-te
.
Intel·ligència Emocional


Emocional


Data inici:  30/04/2019
Hores:  30 hores
Preu:  Subvencionat
Horari:  Dimecres de 16:00 a 19:30
Adreça:  c/ Joaquim Costa, 34. 08222. Terrassa
Àrea formativa:  Habilitats interpersonals

Objectius generals:
– Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel•ligència emocional en el treball
– Aprendre què és la Intel•ligència Emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic
– Conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d’unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.

Objectius específics:
– Identificar el nou enfocament de la intel•ligència per desenvolupar programes d’aplicació en àmbits laborals.
– Identificar les pròpies respostes emocionals i les seves causes.
– Potenciar l’autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel•ligència emocional.
– Desenvolupar l’empatia i la comunicació.
– Utilitzar i expressar intel•ligentment les emocions en àmbits professionals
– Aprendre a identificar patrons emocionals pròpis, avaluar la seva repercusió en l’àmbit personal, social i laboral.
– Aprendre a reconèixer les emocions al•liènes, identificar com ens afecten per instaurar conductes que permetin una millora en les relacions interpersonals.
– Aprendre quines són les competències emocionals bàsiques i com entrenar-les.
– Desenvolupar en l’alumne una apertura de consciència que permeti un millor autolideratge emocional des d’una perspectiva d’ecologia emocional personal.

Continguts:
1. Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens
1.1 Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional.
1.2 Origens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman.
1.3 Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del sistema límbic.

2. Consciència emocional .
2.1 Quines són les emocions bàsiques?
2.2 Funcions de cada emoció.
2.3Classificació de les emocions.

3.Habilitats socials
3.1 La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana
3.2 Identificació de patrons emocionals pròpis i al·liens.
3.3 Els 4 processos bàsics per un autolideratge emocional.
3.4 Les competencies emocionals bàsiques.
3.5 La Intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals.
3.6 La Intel·ligència emocional en les relacions interpersonals.

4. Ecologia emocional i salut
4.1 Pautes per la millora de l’ecologia emocional personal i relacional.
4.2 Relació entre gestió emocional i salut

5. Principals aplicacions de la Intel·ligència emocional en l’entorn laboral
5.1 Millora de la comunicació i clima en els equips de treball.
5.2 Millorar qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l’empresa i fora (clients, proveïdors)).


Pot inscriure fent clic aquí : Inscriu-te
.

Mindfulness

Emocional


Data inici:  17/09/2019
Hores:  30 hores
Preu:  Gratuit
Horari:  Dilluns de 16:00 a 19:00
Adreça:  c/ Joaquim Costa, 34. 08222. Terrassa
Àrea formativa:  Habilitats interpersonals

Objectius generals:

– Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional.

Objectius específics:

– Establir un pla d’acció per a la millora personal i professional en els aspectes d’autoconsciència, control emocional, gestió dels canvis i benestar general.

Continguts:

1. CONSCIÈNCIA EMOCIONAL Aprendre a relaxar-se i a deixar anar.
1.1. Com fer una relaxació corporal i aprendre a meditar en la vida quotidiana
1.2. Identificar els teus estressos i superar-los
1.3. Identificar les teves emocions i aprendre a gestionar-les La consciència plena i la reducció de l’estrès.
1.4. Com parar el teu cap?

2. Actuar en comptes de reaccionar Aprendre a gestionar el conflicte.
2.1. Aprendre a comunicar-te de una forma assertiva
2.2. Tècniques d’assertivitat .

3. L’estrès i la gestió del temps.
3.1. Gestiona el temps de forma eficaç
3.2. Els lladres del temps: imprevistos, distraccions, interrupcions

4. Aprendre a optimitzar la presa de decisions.
4.1. Aprendre a veure altres perspectives
4.2. Com disminuir els judicis i les expectatives


Pot inscriure fent clic aquí : Inscriu-te
.

Eines per dirigir la Teva Vida

Eines


Data inici:  Per determinar
Hores:  30 hores
Preu:  Subvencionat
Horari: 
Adreça:  c/ Joaquim Costa, 34. 08222. Terrassa
Àrea formativa:  Habilitats interpersonals

Objectius:

Objestius generals:
– Augmentar els recursos i les possibilitats de resposta prenent consciència de pensaments, sentiments, creences i pors.
– Afavorir una millora de l’empoderament de les persones i un augment de la seva qualitat de vida.

Continguts:

1.Emocions bàsiques
Tipus i funció

2.Planificació estratègica personal
Roda de la vida Capacitat de canvi/ Actitud mental
Definir metes i objectius Mapes mentals

3.Presa de decisions
Mateixa manera de pensar=mateixos resultats
Mecanisme mental i automatisme
Diferenciar entre pensaments i emocions
Creences, valors i hàbits


Pot inscriure fent clic aquí : Inscriu-te
.

Estratègies personals pel Manteniment i Consolidació del Lloc de Treball

Idea


Data inici:  per determinar
Hores:  30 hores
Preu:  Subvencionat
Horari: 
Adreça:  c/ Joaquim Costa, 34. 08222. Terrassa
Àrea formativa:  Habilitats interpersonals

Objectius generals:

Entrenar les habilitats interpersonals per poder afrontar riscos laborals de tipus psicosocial

Continguts:

1.1. Habilitats personals a l’empresa
1.1.1 Autoconfiança
1.1.2 Autocontrol
1.1.3 Adaptabilitat
1.1.4 Autonomia i iniciativa

1.2. Habilitats socials
1.2.1 Comunicació. Procés de comunicació Comunicació assertiva Comunicació no verbal
1.2.2 Gestió d’emocions
1.2.3 Gestió de conflictes
1.2.4 Control de l’estrès
1.2.5 Relacions laborals

1.3. Habilitats per l’empleabilitat
1.3.1 Organització de la pròpia feina
1.3.2 Atenció i concentració


Pot inscriure fent clic aquí : Inscriu-te
.

Treball en Equip

Èquip


Data inici:  Per determinar
Hores:  30 hores
Preu:  Subvencionat
Horari: 
Adreça:  c/ Joaquim Costa, 34. 08222. Terrassa
Àrea formativa:  Habilitats interpersonals

Objectius generals:

– Adquirir les eines necessàries per gestionar equips d’alt rendiment i les claus d’èxit per potenciar el seu lideratge.
– Aprendre a com maximitzar el seu potencial a través d’una comunicació efectiva, la gestió emocional pròpia i del seu equip, la generació de confiança i la consecució d’objectius a través d’un pla d’acció.
– Entrenar les competències i habilitats directives necessàries per acompanyar, gestionar i aconseguir la motivació d’equips.

Objectius específics:

– Treballar estratègies per a la creació d’equips i la seva dinamització.
– Definir els diferents estils de direcció en relació als interessos de l’organització i els moments de l’equip de treball
– Identificar les característiques i l’evolució dels grups de treball i els factors que poden modificar la seva dinàmica de funcionament.
– Relacionar les polítiques de direcció de recursos humans amb la seva influència en l’ambient laboral i amb els factors que afavoreixen la motivació dels treballadors
– Relacionar les tècniques de motivació aplicades en l’àmbit de l’organització amb les necessitats humanes que cal satisfer, tant fisiològiques com psicològiques.
– Relacionar les accions i tècniques de dinamització de grups de treball amb la tipologia i relacions dels components, els requeriments de les tasques a desenvolupar i el context situacional.
– Fomentar les habilitats per a promoure les relacions interpersonal positives tant des del punt de vista de la direcció com dels col•laboradors.

Continguts:

1. El gestor i la seva importància a l’equip
1.1. Aprendre a ser un líder
1.2. Estils de direcció.
1.3. Funcions directives.
1.4. Habilitats directives.
1.5. Com tenir cura de les relacions interpersonals.
1.6. La importància d’una bona comunicació.
1.7. Desenvolupar habilitats comunicatives.
1.8. Aspectes que afavoreixen el liderat.

2. De què parlem quan parlem d’equip
2.1. Què significa treballar en equip.
2.2. Dimensions d’un equip.
2.3. La construcció d’un equip
2.4. Condicions bàsiques per al treball en equip
2.5. Com facilitar la cohesió d’un equip.
2.6. L’equip com a ens dinàmic.
2.7. Moments d’un equip.
2.8. Factors que dificulten el treball en equip.

3. Més que equip: equip d’alt rendiment: característiques
3.1. Un propòsit clar.
3.2. Comunicació oberta


Pot inscriure fent clic aquí : Inscriu-te
.

Resolució de Conflictes

Resolucio


Data inici:  Per determinar
Hores:  30 hores
Preu:  Subvencionat
Horari: 
Adreça:  c/ Joaquim Costa, 34. 08222. Terrassa
Àrea formativa:  Habilitats interpersonals

Objectius generals:

– Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Objectius específics:

– Comprendre la naturalesa dels conflicte
– Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacios
– Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflies
– Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflics
– Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorable
– Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
– Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l’estratègia més ient
– Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable

Continguts:

1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes.
1.1 La comunicació interpersonal
1.2 Tipus de comunicacions
1.3 La comunicació eficaç 1.4 Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.

2. Resolució assertiva dels conflictes.
2.1 Conflictes que ens envolten i la seva gestió.
2.2 Habilitats per a una comunicació eficaç.
2.3 Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge.
2.4 L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.
2.5 Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.

3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes.
3.1 Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç.
3.2 Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la.
3.3 Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l’empatia.
3.4 Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts.
3.5 Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)
3.6 Els diferents tipus de conflictes

4. Metodologia per resoldre conflictes.
4.1 Metodologia efectiva per a resoldre conflictes.
4.2 La mediació i la negociació.
4.3 Com arribar a acords favorables

5. Els estils de negociació.
5.1 Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.
5.2 Fases de la negociació:
5.3 Preparació de la negociació
5.4 Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions


Pot inscriure fent clic aquí : Inscriu-te
.


Certificaciones